Storitve

V okviru odvetniškega poklica nudi pravno pomoč na naslednjih področjih:

Kazensko pravo
V imenu strank sestavlja kazenske ovadbe, zasebne tožbe, premoženjskopravne zahtevke in zastopa stranke v predkazenskem in kazenskem postopku.

Prekrškovno pravo
V imenu strank sestavlja ugovore zoper plačilne naloge, sestava zahteve za sodno varstvo in drugih vlog ter zastopanje v vseh postopkih o prekršku.

Civilno pravo
Strankam svetuje pri vprašanjih civilno pravnega področja, pri nakupu, prodaji in prevzemu nepremičnin, posojilnih razmerjih z zavarovanji. Stranke zastopa v nepravdnih postopkih, kot tudi v izvensodnih postopkih za določanje odškodnin pred zavarovalnicami in v postopkih sodnega ali izvensodnega reševanja sporov.

Pogodbeno pravo
Strankam svetuje in sestavlja pogodbe (prodajne, darilne, najemne, menjalne, pogodbe o služnostih, dedne pogodbe, itd.), kot tudi pravno preverja pogodbe ter zastopa stranke v sporih iz pogodb.

Izvršilni postopki
Svetuje gospodarskim družbam in posameznikom pred sodno izterjavo dolga. V imenu strank sestavlja opomine pred tožbo oziroma izvršbo, opravlja poizvedbe o dolžnikovem premoženjskem stanju, sestavlja in vlaga elektronske izvršilne predloge na podlagi verodostojnih listin in izvršilnih naslovov in zastopa stranke v postopku izvršbe ali v primeru ugovora v pravdnem postopku.

Stečaji, prisilne poravnave in likvidacije
Gospodarskim družbam in posameznikom svetuje na področju stečajev, prisilnih poravnav in likvidacijskih postopkih. Pripravlja predloge za začetek stečajnih postopkov (pravnih in fizičnih oseb), sestavlja prijave upniških terjatev v postopkih stečajev, prisilnih poravnav in likvidacij.