STVARNO PRAVO

 • svetovanje in zastopanje v vseh vrstah sporov v zvezi z motenjem posesti;
 • svetovanje in zastopanje v sporih iz najemnih oziroma zakupnih razmerij (sestava in pregled najemnih pogodb, odpovedi najemnih pogodb, vlaganje tožb na izročitev in izpraznitev stanovanja, …);
 • svetovanje in zastopanje v medsosedskih sporih;
 • sestava pogodb, na podlagi katerih se prenaša lastninska pravica na stvareh ali s katerimi se ustanavlja druga stvarna pravica na stvari (prodajne pogodbe, menjalne pogodbe, darilne pogodbe, pogodbe o ustanovitvi zastavne pravice, pogodbe o ustanovitvi služnosti, pogodbe o ustanovitvi stvarnega bremena, pogodba o ustanovitvi stavbne pravice);
 • svetovanje in zastopanje v postopkih ureditve meje;
 • svetovanje in zastopanje v postopkih delitve stvari v solastnini in skupni lastnini;
 • svetovanje in zastopanje pri vzpostavitvi etažne lastnine ter pripravi načrta etažne lastnine, akta o preoblikovanju solastnine v etažno lastnino in sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki;
 • izvedba vseh postopkov pri pridobivanju raznih soglasij in dovoljenj pri upravnih organih,
 • priprava dokumentacije za vpis pravic in dejstev v zemljiško knjigo;
 • zastopanje v zemljiškoknjižnih postopkih.

DEDNO PRAVO

 • sestavljanje oporok, izročilnih pogodb, pogodb o dosmrtnem preživljanju, pogodb o preužitku in sporazumov o odpovedi neuvedenemu dedovanju;
 • zastopanje dedičev in volilojemnikov pri uveljavljanju pravice do dediščine oziroma pravice do volila v okviru zapuščinskega postopka;
 • uveljavljanje dednopravnih zahtevkov v pravdnih postopkih po pravnomočnosti sklepa o dedovanju ali sklepa o volilu;
 • zastopanje dedičev kot skrbnikov zapuščine;
 • svetovanje v ostalih dednopravnih zadevah.

OBLIGACIJSKO PRAVO

 • sestava vseh vrst obligacijskopravnih pogodb ter preverjanje posredovanih pogodb;
 • sestavljanje odškodninskih zahtevkov;
 • svetovanje in zastopanje v odškodninskih sporih ter v pogajanjih z zavarovalnico;
 • svetovanje in zastopanje pri uveljavljanju zahtevkov iz naslova neupravičene obogatitve;
 • svetovanje in zastopanje pri zahtevkih iz naslova poslovodstva brez naročila.

DRUŽINSKO PRAVO

 • sestavljanje predlogov za sporazumno razvezo zakonske zveze;
 • zastopanje v postopkih razveze in razveljavitve zakonske zveze;
 • sestavljanje sporazumov o delitvi skupnega premoženja zakoncev, zunajzakonskih partnerjev oziroma partnerjev iz registrirane istospolne partnerske skupnosti;
 • sestavljanje sporazumov o preživljanju zakonca, zunajzakonskega partnerja ali partnerja iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, ki po razvezi zakonske zveze oziroma prenehanju skupnosti nima sredstev za življenje;
 • svetovanje in sestavljanje sporazumov o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema;
 • zastopanje v sporih o ugotavljanju in izpodbijanju očetovstva oziroma materinstva;
 • sestavljanje sporazumov o stikih otrok z drugimi osebami, s katerimi je družinsko povezan in nanje osebno navezan;
 • zastopanje v vseh ostalih zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki;
 • svetovanje in zastopanje pri uveljavljanju pravice do nadomestila preživnine pred Javnim jamstvenim in preživninskim skladom Republike Slovenije.

DELOVNO PRAVO

 • sestava pogodb o zaposlitvi (z delavci, z vodilnimi delavci, s poslovodnimi osebami);
 • svetovanje in sestava notranjih aktov delodajalca (pravilniki, sklepi ipd)
 • svetuje in sestava odpovedi pogodb o zaposlitvi;
 • svetovanje in zastopanje delavca v postopku prenehanje delovnega razmerja;
 • svetovanje in zastopanje delodajalca v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči.

CIVILNO IZVRŠILNO PRAVO

 • poizvedovanje o dolžnikovem premoženjskem stanju (transakcijski računi, lastništvo nepremičnin in motornih vozil, imetništvo vrednostnih papirjev in poslovnih deležev v gospodarskih družbah, …);
 • zunajsodno opominjanje dolžnikov;
 • vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova, vodenje, sledenje in aktiviranje posameznih izvršilnih sredstev tekom izvršilnega postopka;
 • sklepanje izvensodnih poravnav glede terjatev v izvršilnih postopkih;
 • svetovanje in zastopanje v postopkih za zavarovanje terjatev upnikov s predhodnimi in začasnimi odredbami.

KAZENSKO IN PREKRŠKOVNO PRAVO

 • sestava kazenskih ovadb;
 • zastopanje strank v predkazenskem in kazenskem postopku;
 • uveljavljanje premoženjskopravnih in drugih zahtevkov oškodovancev v kazenskem postopku;
 • vlaganje zasebnih tožb v imenu strank;
 • zastopanje oškodovancev kot tožilcev v kazenskih postopkih;
 • vlaganje ugovorov zoper kaznovalne naloge;
 • zastopanje pri sestavi sporazuma o priznanju krivde;
 • sestava in vložitev ugovorov zoper plačilni nalog, zahtev za sodno varstvo in pritožb;
 • zastopanje v postopkih o prekrških;
 • sestava prošenj za izbris obsodbe;
 • sestava prošenj za pomilostitev.

GOSPODARSKO PRAVO